Algemene voorwaarden The Brand Movement

The Brand Movement is gevestigd aan de Asselsestraat 251A, 7312 CT in Apeldoorn en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69280053.

The Brand Movement is een grafisch ontwerpbureau waar je terecht kunt voor o.a. huisstijl ontwerp. Daarnaast is The Brand Movement merk ontwerp & designcoach en biedt zij cursussen en workshops op het gebied van ontwerpen & branding.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van de diensten van The Brand Movement. Ik heb geprobeerd de voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Neem dan gerust contact met Eline op via  [email protected].

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
The Brand Movement: de opdrachtnemer die de opdracht voor opdrachtgever uitvoert/de aanbieder van cursussen en workshops en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Deelnemer: de zakelijke klant die deelneemt of wenst deel te nemen aan een (online) cursus of workshop van The Brand Movement.

Opdrachtgever: de zakelijke klant die een opdracht verstrekt of wenst te verstrekken aan The Brand Movement.
Opdracht: de afgesproken werkzaamheden die The Brand Movement voor opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.

Consument: de persoon die als privépersoon handelt en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Online academy: de online omgeving waar deelnemer de online cursus kan volgen.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.
Website: de website van The Brand Movement te bereiken via https://www.thebrandmovement.nl/.
Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden worden ‘opdrachtgever’ en ‘deelnemer’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou of jouw’ en worden ‘opdrachtgever/deelnemer’ en ‘The Brand Movement’ samen ook wel ‘partijen’ genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, opdrachten, cursussen, workshops, facturen en overige diensten van The Brand Movement waarop The Brand Movement deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk én schriftelijk door The Brand Movement zijn bevestigd.
3. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden (hoe dan ook genaamd), zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht, de cursus of de workshop.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. The Brand Movement mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere afspraken uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige afspraken volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke afspraak.
7. In het geval deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een tussen partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
8. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van The Brand Movement, gaat The Brand Movement ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Aanbod
1. Het aanbod van The Brand Movement is vrijblijvend. Dit betekent dat The Brand Movement het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief btw.
3. Een samengestelde offerte verplicht The Brand Movement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. The Brand Movement heeft in dat geval het recht om een nieuwe offerte te maken.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.
6. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig als deze door The Brand Movement schriftelijk zijn bevestigd.
7. The Brand Movement is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van The Brand Movement.
8. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan The Brand Movement niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van The Brand Movement;
b. The Brand Movement een opdracht schriftelijk aan jou bevestigt. The Brand Movement gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden. Als dit niet zo is, laat je dit binnen drie (3) werkdagen aan The Brand Movement weten;
c. The Brand Movement in opdracht van jou start met de uitvoering van de opdracht;
d. je via de website akkoord gaat met het aanbod van The Brand Movement door de cursus of workshop in de webshop aan te geven, de inschrijving af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een inschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen op het door jou aangegeven e-mailadres.

2. Om het voor beide partijen werkbaar te houden, ga jij ermee akkoord dat voor communicatie gebruik mag worden gemaakt van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

3. The Brand Movement zal zorgen voor een veilige web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van de dienst.

Uitvoering van de opdracht
Dit artikel is specifiek geschreven voor de uitvoering van een opdracht voor grafische vormgeving. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
1. The Brand Movement gaat ervanuit dat jij voor het sluiten van de overeenkomst kennis hebt genomen van de ontwerpstijl van The Brand Movement en bekend bent met het portfolio.
2. The Brand Movement neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren.
Dit betekent dat The Brand Movement haar best zal doen te streven naar een voor jou bruikbaar resultaat wat zoveel mogelijk overeenkomt met de door jou kenbaar gemaakte wensen. The Brand Movement kan echter niet garanderen dat het resultaat volledig voldoet aan jouw verwachtingen. Er wordt dus geen resultaatverbintenis aangegaan.
3. Jij bent je ervan bewust dat The Brand Movement ook voor andere opdrachtgevers werkzaam is. Dit kunnen ook met jou concurrerende opdrachtgevers zijn.
4. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal The Brand Movement jou op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5. Jij bent je ervan bewust dat het resultaat van de opdracht mede afhankelijk is van jouw input. Jij levert gegevens en informatie, vragenlijsten etc. die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht dan ook op tijd aan. Wanneer The Brand Movement deze informatie niet op tijd heeft ontvangen, kan The Brand Movement geen aanvang maken met de uitvoering van de opdracht. The Brand Movement heeft in dat geval het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor jouw rekening.
6. Jij garandeert dat de door jou aangeleverde informatie en gegevens correct zijn en dat partijen het recht hebben deze te gebruiken. Jij vrijwaart The Brand Movement dan ook voor alle aanspraken van derden die in verband met de door jou aangeleverde informatie en gegevens, schade lijden.
7. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, heb je recht op een vooraf aangegeven maximaal aantal correctierondes.
8. Wanneer je extra wensen hebt die niet zijn inbegrepen bij de opdracht, heeft The Brand Movement het recht, voor de uitvoering van deze wensen, extra kosten in rekening te brengen. Hierover zullen partijen vooraf overleggen.
9. The Brand Movement kan (delen van) de opdracht uitbesteden aan derden. Vanzelfsprekend zullen de standaarden en (kwaliteits)eisen van The Brand Movement hierbij gewaarborgd blijven. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn bij het inschakelen van derden uitdrukkelijk niet van toepassing.
10. Het resultaat van de opdracht kan op bepaalde browsers of beeldschermen anders worden weergegeven. The Brand Movement is hier niet verantwoordelijk voor.
11. The Brand Movement zal in het proces van ontwerp tot drukkerij zoveel mogelijk met jou meedenken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke kleurverschillen in drukwerk en-of papier of glans en/of dikte van papiersoort.
12. Niet gekozen ontwerpen blijven eigendom van The Brand Movement, tenzij anders afgesproken en zullen door jou niet zonder toestemming van The Brand Movement worden gebruikt. The Brand Movement kan deze niet gekozen ontwerpen hergebruiken of verkopen aan anderen.
13. Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als The Brand Movement het resultaat van de opdracht (digitaal) aan jou heeft verstrekt en jij hiermee akkoord bent gegaan of het aantal correctierondes verbruikt is. Voor oplevering is het in dat laatste geval niet noodzakelijk dat jij het resultaat van de opdracht hebt goedgekeurd. Een opdracht wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer er veertien (14) kalenderdagen zijn verstreken nadat The Brand Movement aan jou heeft laten weten dat de opdracht voltooid is en The Brand Movement geen opmerkingen van jou heeft ontvangen.
14. Na oplevering worden aanpassingen niet meer kosteloos verricht.

Wijziging/levering- en uitvoeringstermijn opdracht
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de lever-/uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal The Brand Movement jou hiervan op de hoogte stellen
2. De door The Brand Movement opgegeven lever-/uitvoeringstermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien. De termijn gaat van start op het moment dat The Brand Movement alle benodigde gegevens van jou heeft ontvangen.
3. Wanneer The Brand Movement onverhoopt verwacht een termijn niet te halen, zal The Brand Movement dit aan jou laten weten. Een overschrijding van de termijn zorgt er niet automatisch voor dat The Brand Movement in verzuim is.
4. Wanneer is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, dan kan The Brand Movement de uitvoering, van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat jij feedback gegeven hebt op de resultaten van de daaraan voorafgaande fase en/of hiervoor betaald hebt. Extra kosten die door The Brand Movement gemaakt worden doordat jij nalaat hier medewerking aan te geven, komen voor jouw rekening.
Looptijd en beëindiging van de opdracht
1. De overeenkomst tussen partijen loopt totdat het resultaat van de opdracht is opgeleverd of voor bepaalde tijd als dat is afgesproken.
2. Wanneer jij de opdracht tussentijds beëindigt of annuleert voordat The Brand Movement gestart is met de uitvoering van de opdracht, heb je geen recht op terugbetaling van (een deel van) het factuurbedrag. Ook blijf je verplicht om het resterende factuurbedrag te betalen. Dit komt omdat The Brand Movement tijd voor jou vrijgehouden heeft en tijd heeft besteed aan de voorbereiding van de opdracht.
3. The Brand Movement heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen als:
a. jij (herhaaldelijk) niet voldoet aan je betalingsverplichting;
b. er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. jij, ook na hiertoe te zijn verzocht, de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt.
The Brand Movement is op geen enkele wijze verplicht tot het vergoeden van schade en kosten die door beëindiging van de opdracht ontstaan. De betalingsverplichting voor de uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten blijft bestaan.
(online) cursussen en workshops

Dit artikel is specifiek geschreven voor deelname aan cursussen en workshops van The Brand Movement. De overige artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

1. De website van The Brand Movement bevat een webshop waar zakelijke klanten zich in kunnen schrijven voor deelname aan cursussen of workshops van The Brand Movement.
2. De cursussen en workshops zijn gericht op zakelijke klanten. Er wordt daarom om een KvK-nummer gevraagd. In het geval een consument zich inschrijft voor een cursus of workshop is het wettelijke ontbindingsrecht (herroepingsrecht) niet van toepassing:
a. Een online cursus is een levering van digitale inhoud. Nadat de consument toegang heeft gekregen tot de online cursus, kan de consument de overeenkomst niet meer ontbinden.
b. Workshops vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum en tijd afgesproken wordt. Ook hiervoor is het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten. Deelnemer heeft bij een workshop wel het recht een andere persoon in diens plaats te stellen. The Brand Movement wordt hiervan graag vooraf op de hoogte gesteld.
De consument doet hierbij expliciet afstand van het wettelijke ontbindingsrecht.
3. The Brand Movement zal haar best doen de cursus of workshop naar beste inzicht, kennis en kunde uit te voeren en neemt daarmee een inspanningsverplichting op zich.
Of het gewenste resultaat bereikt wordt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen, is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer en kan niet door The Brand Movement gegarandeerd worden.
4. The Brand Movement gaat ervanuit dat de gegevens die deelnemer verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
5. Deelname aan een cursus of workshop is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer. Organisaties die voor meerdere personen interesse hebben in een cursus of workshop worden verzocht contact op te nemen met The Brand Movement.
6. Om toegang te krijgen tot de online academy is het noodzakelijk dat deelnemer een account aanmaakt met gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord en zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van het account. Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van het account, neemt deelnemer direct contact op met The Brand Movement.
7. Zowel de inhoud van de cursus of workshop als de inloggegevens van het account mogen niet met derden gedeeld worden. Wanneer dit toch gebeurt, heeft The Brand Movement het recht om deelnemer de toegang tot de cursus of workshop te ontzeggen en/of haar schade te verhalen op deelnemer. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
8. Deelnemer dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. smartphone of computer, apps, software, stabiele internetverbinding) om deel te kunnen nemen aan de cursus of workshop van The Brand Movement.
9. Deelnemer kan een online cursus in eigen tempo volgen. Deelnemer houdt toegang tot de online cursus, zolang The Brand Movement de online cursus aanbiedt.
10. Cursussen en workshops of onderdelen daarvan, kunnen in de loop der tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een andere vorm van compensatie.
11. The Brand Movement kan de online academy tijdelijk buiten gebruik stellen in verband met noodzakelijk onderhoud. Doordat gebruik gemaakt wordt van software van derden, kan The Brand Movement niet garanderen dat de content op ieder moment beschikbaar is.
12. Wanneer live sessies onderdeel zijn van de online cursus, worden de data van deze live sessies voor aanvang bekend gemaakt.
13. Het is niet toegestaan screenshots te maken of op een andere wijze beelden/opnamen te delen van de inhoud van een cursus of workshop, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt gekregen van The Brand Movement.
14. Bij een workshop dient deelnemer zich op tijd te melden op de door The Brand Movemeent aangegeven locatie en datum. Deelnemer houdt zich aan de gedragsregels die gelden op die locatie. Daarnaast is deelnemer verplicht aanwijzingen en instructies van The Brand Movement op te volgen.
15. Deelnemer houdt rekening met de privacy en belangen van andere deelnemers. Foto’s, video’s of geluidsopnames van personen mogen daarom alleen gedeeld worden met toestemming van alle personen die op het beeld- en/of geluidsmateriaal te zien of te horen zijn.
16. Wanneer deelnemer schade toebrengt aan de locatie of bezittingen van The Brand Movement of anderen, dan is deelnemer hier volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
17. The Brand Movement heeft het recht om een deelnemer die ongepast gedrag vertoont of in strijd handelt met de fatsoensnormen onmiddellijk de toegang tot de cursus of workshop te ontzeggen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
18. The Brand Movement behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de datum van een cursus of workshop te verplaatsen of te annuleren. Deelnemer wordt hierover uiterlijk vijf (5)kalenderdagen voor aanvang geïnformeerd. Deelnemer heeft in het geval van verplaatsing het recht binnen achtenveertig (48) uur na deze mededeling te annuleren. Er vindt dan restitutie plaats van het volledige aankoopbedrag.
19. Deelnemer heeft bij annulering of tussentijdse beëindiging van een cursus of workshop geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
20. Voor online cursussen geldt een uitzondering op het bepaalde in lid 15 van dit artikel. Bij online cursussen biedt The Brand Movement een tevredenheidsgarantie. Wanneer deelnemer minimaal vier (4) modules heeft doorlopen en erachter komt dat de online cursus toch niet bij hem/haar past, heeft deelnemer recht op teruggave van het aankoopbedrag. Voorwaarde hiervoor is wel dat deelnemer dit binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop van de online cursus schriftelijk aan The Brand Movement laat weten. De vier (4) modules moeten dus binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop van de online cursus zijn doorlopen.

Prijzen, facturatie en betaling
1. The Brand Movement kan haar prijzen wijzigen. De actuele (vanaf) prijzen worden getoond op de website.
2. The Brand Movement heeft het recht een aanbetaling te vragen. Een aanbetaling moet voor de start van de opdracht door The Brand Movement ontvangen zijn.
3. The Brand Movement kan in termijnen factureren. Je ontvangt dan maandelijks een factuur.
4. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats door bankoverschrijving op het door The Brand Movement aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
5. Cursussen en workshops worden betaald via een online betaalsysteem direct na aanmelding voor de cursus of workshop. Deelnemer krijgt pas toegang tot de cursus of workshop na volledige betaling van het aankoopbedrag.
6. Wanneer jij je niet houdt aan de betalingstermijn, ben je van rechtswege in verzuim. The Brand Movement heeft dan het recht wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat jij in verzuim bent. Ook mag The Brand Movement incassokosten van minimaal tien (10) procent met een minimum van tweehonderdvijfentwintig (225) euro in rekening brengen. Tot slot heeft The Brand Movement het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat jij hebt voldaan aan je betalingsverplichting.
7. Jij hebt het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht verstrekt is, mits je voldaan hebt aan je betalingsverplichting.
8. Eventuele bezwaren tegen de facturen, schorten de betalingsverplichting niet op.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling (uitstel van betaling) aan jouw zijde, zijn de vorderingen die The Brand Movement op jou heeft, onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid
1. The Brand Movement is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van The Brand Movement. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van The Brand Movement is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkeren overgaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of er door The Brand Movement geen verzekering afgesloten is, is de aansprakelijkheid van The Brand Movement beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
3. Deelname aan een door The Brand Movement georganiseerde cursus of workshop geschiedt op eigen risico.
4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
5. The Brand Movement is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat The Brand Movement is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. The Brand Movement ook niet aansprakelijk in het geval jij je niet houdt aan de verstrekte gebruikersvoorschriften.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden na afloop van de overeenkomst.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
1. The Brand Movement is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt andere maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, brand, ziekte of arbeidsongeschiktheid, kapotte apparatuur, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige levering van derden waar The Brand Movement mee samenwerkt.
2. Wanneer een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen of wanneer is voorzien dat de situatie langer gaat duren dan dertig (30) kalenderdagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. De betalingsverplichting voor al uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, blijft in dat geval bestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op o.a. ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, die voortkomen uit de uitvoering van de opdracht, of de rechten die rusten op teksten, video’s en afbeeldingen die getoond worden tijdens een cursus of workshop of via de website of social mediakanalen van The Brand Movement, berusten uitsluitend bij The Brand Movement en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van The Brand Movement gekopieerd of verkocht worden of op een andere manier beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag je niet zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van The Brand Movement veranderingen aan (laten) brengen aan het resultaat van de opdracht.
2. Het is toegestaan om in beperkte mate gedeeltes van content uit de door The Brand Movement aangeboden cursussen/workshops te delen op social media. Wel moet je hierbij een vermelding maken naar The Brand Movement.
3. Jij krijgt na betaling van het factuurbedrag een niet-overdraagbaar, exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht op het resultaat van de opdracht. Partijen kunnen alleen schriftelijk afspreken dat intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.
4. The Brand Movement mag resultaten van de opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden. The Brand Movement mag bijvoorbeeld op haar website en/of social mediakanalen een verwijzing naar het resultaat van de opdracht maken of het resultaat van de opdracht of de handelsnaam of het logo van jou delen.
5. Wanneer jij het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft The Brand Movement het recht haar schade op jou te verhalen.

Privacy
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacy- en cookieverklaring van The Brand Movement van toepassing. Deze is te raadplegen via de website.
2. In de privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens The Brand Movement verwerkt, wat het doel daarvan is, welke beveiligingsmaatregelen getroffen worden, hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook lees je welke rechten jij als betrokkene hebt.
2. The Brand Movement zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.

Klachten
1. Ben je niet tevreden over de dienstverlening van The Brand Movement of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Laat dit dan binnen veertien (14) kalenderdagen volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk weten aan The Brand Movement.
2. The Brand Movement zal binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om bij geschillen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.